วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม มบค.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐพล     เทพมา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16132040016
นางสาวอภิญญาคำข่อง
                      
26132040020
นางสาวจันทิมาเส้นเกษ
                      
36132040021
นางสาวจุฑารัตน์แก่นคำ
                      
46132040023
นางสาวเดือนฉายพิศพงษ์
                      
56132040025
นางสาวสิรินดาต้นทอง
                      
66132040026
นางสาวพลอยรุ้งชัยรัตน์
                      
76132040028
นางสาวกนกพรทองเทพ
                      
86132040029
นายนพดลสีหานาม
                      
96132040030
นางสาวพรรษชลสีสุขทอ
                      
106132040031
นางสาวสมปรารถนาสั่งสอน
                      
116132040032
นางสาวสุชาดาพบสุข
                      
126132040035
นางสาวราตรีเวียงวงษ์
                      
136132040036
นางสาวอาทิตยาพิลาแดง
                      
146132040037
นางสาวปริชาติเพ็ญพิมพ์
                      
156132040039
นางสาวปรียาทองอ่อน
                      
166132040040
นางสาวสุจิตราพิลาแดง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................