วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม สบค.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวพรปวีณ์     ด้วงเงิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16132040001
นางสาวณัฐติยากรพลศรี
                      
26132040002
นายธนกฤตแก่นทน
----------------------
36132040003
นายธวัชชัยสายสินธุ์
                      
46132040004
นางสาวบุศราวดีศรีใส
                      
56132040005
นางสาวปานขวัญอินทวัส
                      
66132040006
นางสาวปิยพรไชยโกฎิ
                      
76132040007
นางสาวพิจิตราชมมาก
----------------------
86132040008
นางสาวพิจิตราสมเพราะ
                      
96132040009
นางสาวมาการี่โกลท
                      
106132040010
นางสาวมาริสาจันทร์ทรง
                      
116132040011
นางสาวยุพาพรทองจันทร์
                      
126132040012
นางสาววิชญาถิระกิจ
                      
136132040013
นางสาวสุปรีญามหาโพธิ์
                      
146132040014
นางสาวสุภาพรบานแย้ม
                      
156132040015
นางสาวสุภาพรเจริญพงษ์
                      
166132040017
นางสาวอรพรรณทวีเดช
                      
176132040018
นางสาวเพ็ญพรวงไตร
                      
186132040019
นางสาวเสาวลักษณ์แสนทวีสุข
                      
196132040027
นางสาววันวิสาแสนทวีสุข
                      
206132040033
นางสาวจริยาบั้งทอง
                      
216132040034
นางสาวชไมพรแสนทวีสุข
                      
226132040038
นางสาวอิสริญาภรณ์คำแหง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................