วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวมลิวัลย์     จินตชิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16132010001
นางสาวอุบลวรรณเท่าสาร
                      
26132010002
นางสาวอโณชาพงษ์ดารา
                      
36132010026
นางสาวจิรภัทรบัวใหญ่
                      
46132010027
นางสาวจิราพรทองชุม
                      
56132010028
นางสาวชฎาวรรณมิ่งไชย
                      
66132010033
นางสาวพรรณิดาแก้วดอน
                      
76132010034
นางสาวมลฤดีป้องภัย
                      
86132010036
นางสาววาสนามุงคุลดา
                      
96132010037
นางสาวศรัญญากาเผือก
                      
106132010038
นางสาวสุรัตนาขันคำ
                      
116132010039
นางสาววันทพรคำสวาสดิ์
                      
126132010040
นางสาววิภาวดีโลมทอง
                      
136132010041
นางสาวศิริภักดิ์กอคูณ
                      
146132010043
นางสาวอรอุมาเบ็ญจะปักษ์
                      
156132010044
นางสาวพรพรรณกมเกษ
                      
166132010045
นางสาวปวีณากออาจ
                      
176132010046
นางสาวบงกตพุทธจักร์
                      
186132010047
นางสาวนวลพรรณฉัตรสุวรรณ
                      
196132010048
นางสาวเสาวลักษณ์พิลาเลิศ
                      
206132010049
นางสาวณัฐวิภาหอมเย็น
                      
216132010052
นางสาวเบญจรัตน์พรมศรี
                      
226132010053
นางสาวตั้งใจอุดพันธ์
                      
236132010054
นางสาวปิยะธิดาศิริมูล
                      
246132010055
นางสาวสุมลทาชาวทอง
                      
256132010056
นายธนาธิปนันทะวงค์
                      
266132010057
นางสาวพรพิสุทธิ์จารีรักษ์
                      
276132010058
นางสาววราภรณ์นำทอง
                      
286132010059
นางสาวภาธินีสายเกษ
                      
296132010060
นางสาววิไลพรชัยดี
                      
306132010061
นางสาวมณีรัตน์เต็มดี
                      
316132010062
นางสาวผกามาสแก่นแก้ว
                      
326132010063
นางสาวปิยพรบรรพต
                      
336132010064
นางสาววชิราภรณ์หอมทรัพย์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................