วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีรวัฒน์     อภิบาล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16132010003
นางสาวจันทิมาแสนทวีสุข
                      
26132010004
นางสาวจิรวรรณจันทร์พันธ์
                      
36132010005
นายชนะชัยปู่ยืน
                      
46132010006
นางสาวธัญญาสายสุวรรณ์
                      
56132010007
นางสาวนฤทัยมิ่งไชย
                      
66132010008
นางสาวนลินนิภาพูลสว่าง
                      
76132010009
นางสาวปาลิตาสุขศรี
                      
86132010010
นางสาวพัชรากองสุข
                      
96132010011
นายภาวิตาภูเขาทอง
                      
106132010012
นางสาวมลฤทัยคุมสุข
----------------------
116132010013
นางสาวยุวดีเงางาม
                      
126132010014
นางสาวรุ่งธิดาสิงห์สี
                      
136132010015
นางสาวศรัณยาทองพิทักษ์
                      
146132010016
นางสาวศิริลักษณ์หอมจันทร์
                      
156132010017
นางสาวสกุลรัตน์แสนพันธ์
                      
166132010018
นางสาวอภิชญาสายเกษ
                      
176132010019
นางสาวอรอนงค์ท้องที่
                      
186132010020
นางสาวอัจฉราวดีบุญแข็ง
                      
196132010021
นางสาวอาริยาแสนทวีสุข
                      
206132010022
นางสาวอารียาวงษาสน
                      
216132010023
นางสาวอุไรวรรณบุญเติม
                      
226132010025
นางสาวเพ็ญพยอมพืชหมอ
                      
236132010031
นางสาวปิยธิดาไกยกิจ
                      
246132010042
นางสาวสุพรรณษาเนื้อทอง
                      
256132010050
นางสาวลลิดาบุญมา
                      
266132010051
นางสาวจุฑามณีแจ่มจันทร์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................