วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ รหัสกลุ่ม สอว.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจักรพันธ์     ผิวผ่อง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16131280001
นายธนพลสายทิพย์
                      
26131280002
นายธนายงค์อ่อนคง
                      
36131280003
นายบวรสุวรรณกูฏ
                      
46131280004
นางสาวพัชรินทร์ระหงษ์
                      
56131280005
นายศราวุฒิบุญปก
                      
66131280006
นางสาวสุวนันท์คำป้อง
                      
76131280007
นายอัษฎาวุฒิมรดก
                      
86131280008
นายเกรียงไกรพุ่มแก้ว
                      
96131280011
นายรัชชานนท์สุระสาย
                      
106131280012
นายณัฐวิทย์เพชรไกร
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................