วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มออ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์     ต่อต้น

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16131050013
นายวสันต์นามวา
                      
26131050016
นายธนวัฒน์วงษาเกษ
                      
36131050017
นางสาวประภาพรสมบุตร
                      
46131050018
นายอนุสรณ์อาจนิยม
                      
56131050019
นางสาวอุไรพรผลขาว
                      
66131050020
นายอวิรุทธ์บัวชุม
                      
76131050021
นางสาวปพิชญาทองปัน
                      
86131050022
นายธนวัฒน์พละศักดิ์
                      
96131050024
นางสาวเยาวภาแสนทวีสุข
                      
106131050025
นายนพดลกลิ่นหอม
                      
116131050026
นายธนภัทรนักรำ
                      
126131050027
นายศุภดลหาญณรงค์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................