วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สออ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์     ต่อต้น

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16131050001
นายกิตติพงษ์คำสุข
                      
26131050002
นายจิรวัฒน์ทิมดี
                      
36131050003
นายชนายุทธนาคูณ
                      
46131050004
นายณัฐพลสมจันทร์
                      
56131050005
นายทรรศนันพาสุข
                      
66131050006
นายธนวัฒน์ยืนมั่น
                      
76131050007
นายธนากรพาสุข
                      
86131050008
นายธนาวัฒินิยม
                      
96131050009
นายธในศวรรย์วงศ์อนันต์
                      
106131050010
นายนนท์ธวัชสีคราม
----------------------
116131050011
นางสาวนันทิกาหอมทรัพย์
                      
126131050012
นายปภาวินนาคูณ
                      
136131050014
นายวีระชัยสิงห์คา
                      
146131050015
นายอดิศรวงศ์สุนา
                      
156131050023
นายประทีปผิวอ้วน
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................