วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาญวิทย์     กอแก้ว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16131040018
นางสาวกนกวรรณชูพัน
                      
26131040019
นายชนินทร์โคตรสขึง
                      
36131040020
นายณัฐวุฒิวงค์ใหญ่
                      
46131040021
นายธนกรวงคำตา
                      
56131040022
นายธนโชติยางกลาง
                      
66131040023
นายปฐพีสัตย์ธรรม
                      
76131040024
นายประชาธิปัตย์ผาดี
                      
86131040025
นายพงศ์พลสารินทร์
                      
96131040026
นายพันธ์ศักดิ์แสนทวีสุข
                      
106131040027
นางสาววิรวรรณเส้นเกษ
                      
116131040029
นายวุฒินันท์ชาตะพันธ์
                      
126131040030
นายสราวุฒิบุญศิริ
                      
136131040031
นายสหรัฐเดชะคำภู
                      
146131040032
นายสุรเดชแก้วดี
                      
156131040033
นายอชิตพลยาตะคุ
                      
166131040035
นายอิทธิพลเชื้อโชติ
                      
176131040036
นายธวัชชัยสุธรรมวิจิตร
                      
186131040037
นายนวพลเนาวบุตร
                      
196131040038
นายพิริยะมิ่งขวัญ
                      
206131040040
นายอำพลพูลดี
                      
216131040045
นายณัฐวุฒิเมธาสิงห์
                      
226131040047
นายธนเสฏฐ์อบมา
                      
236131040048
นายเกรียงศักดิ์บุญเย็น
                      
246131040049
นายพัศพงษ์โพธิ์งาม
                      
256131040051
นายสมรภูมิศรีเสนา
                      
266131040052
นายปฏิภานกองเพชร
                      
276131040053
นายชัยฌาณมากดี
                      
286131040054
นางสาวปติณฐิตาวงศ์ธนู
                      
296131040059
นายผดุงศักดิ์บุตรสิน
                      
306131040060
นายสิทธาแก้วแก่งกวาย
                      
316131040061
นายธิติพงษ์แก้วเขียว
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................