วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สอฟ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาญวิทย์     กอแก้ว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16131040001
นายกฤษฎากรฉัตรสุวรรณ
                      
26131040002
นายกัมปนาททองล้วน
                      
36131040003
นายการัณยภาสแก่นการ
                      
46131040004
นายชานนท์สัจธรรม
                      
56131040005
นายณัฐพลสีเสนา
                      
66131040006
นายธนารักษ์ไต้เมืองปาก
                      
76131040007
นายธีระวัฒน์สมสวย
                      
86131040008
นายธีระวัฒน์สิงห์สวัสดิ์
                      
96131040009
นายพลฤทธิ์บุญเลิศ
                      
106131040010
นายพิทักษ์ทนงค์
                      
116131040011
นายภาณุพงศ์บุญญา
----------------------
126131040012
นายศราวุฒิเหลากลม
                      
136131040013
นายสุธิราชศรีโภชน์
                      
146131040014
นายอภิวัฒน์จีนมะเริง
                      
156131040015
นายเนรมิตรอ้วนผิว
                      
166131040016
นายเวชสิทธิ์หาสุข
----------------------
176131040017
นายไพสานคำใหม่
                      
186131040041
นายวัฒนากาแก้ว
                      
196131040042
นายภูมินทร์พรเพ็ชร
                      
206131040043
นายวุฒิจักรคณะพันธ์
                      
216131040044
นายพีรพลนิลมาศ
                      
226131040046
นายสหสวรรษพิมพ์กัน
                      
236131040055
นายสุริยาทนยิ่ง
----------------------
246131040056
นายวิวัฒน์ทรัพย์ศิริ
                      
256131040057
นายตะวันปัญญาดี
                      
266131040058
นายยศพนธ์บุญล้อม
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................