วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สอผ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายทศพล     ทองผุด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16131020001
นายประสิทธิ์ฉลาด
                      
26131020002
นายฐิติพงศ์ไชยโกฏิ
                      
36131020003
นายอุทัยขลุ่ยแก้ว
                      
46131020004
นายพรพิชัยฤทธิ์สกุล
                      
56131020005
นายณัฐวุฒิประสมรส
                      
66131020006
นายสิทธิศักดิ์วรรณกิจ
                      
76131020007
นายพงษ์สิทธิดุมแก้ว
                      
86131020008
นายสุรเกียรติแก้วม่วง
                      
96131020009
นายวีระศักดิ์บัวศรี
                      
106131020010
นายอภิวัฒน์กาลาม
                      
116131020011
นายธีระวัฒน์กายา
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................