วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภินันท์     ดรุณพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16131010008
นายทัศนัยพิลาพันธ์
                      
26131010016
นายมงคลสายสมบัติ
----------------------
36131010018
นายวันเฉลิมทองเรือง
                      
46131010031
นายณกรณ์จันทะเชื้อ
                      
56131010032
นายธวัชชัยทวีศิลป์
                      
66131010033
นายนฤพนธ์แก้วศรี
                      
76131010034
นายนฤเบศสีแดง
                      
86131010035
นายปิยะวุธดวงจำปา
----------------------
96131010036
นายศรายุทธขันคำ
                      
106131010037
นายสมภพพิมพบุตร
                      
116131010038
นายสหรัฐทานทอด
                      
126131010039
นายอดิศรบัวชุม
                      
136131010040
นายอิศรพงศ์สมบูรณ์
                      
146131010041
นายเอกพลภูประกอบ
                      
156131010043
นายเนติพงษ์มณีพันธ์
                      
166131010044
นายณัฐวุฒิพลศรี
                      
176131010045
นายณัฐวุฒิสร้อยคำ
                      
186131010047
นายธนพลพุ่มจันทร์
                      
196131010048
นายธนายุทธวันชัย
                      
206131010051
นายวุฒิชัยผิวละเอียด
                      
216131010054
นายจำนงค์ขันตรี
                      
226131010056
นายนพรัตน์กำแพงเงิน
                      
236131010058
นายเทวรินทร์ประดา
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................