วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสวาท     วิสัย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16122040034
นางสาวภาวิณีวงษ์วรรณ์
----------------------
26122040035
นางสาวมาริษาไทยเจริญ
----------------------
36122040036
นางสาวมาลีวัลย์สุนทรวิภาต
----------------------
46122040037
นางสาวรัชฎาภรณ์อนุกูล
                      
56122040038
นางสาวรัตติกาลคำล้าน
                      
66122040039
นางสาวรัตนาแสงแก้ว
                      
76122040040
นางสาวรุ่งรัตนานามวงษา
                      
86122040041
นางสาวลลิตามากดี
                      
96122040042
นางสาวลัดดามณีบุญป้อง
                      
106122040043
นางสาววรรณภาทองจันทร์
                      
116122040044
นางสาววรรณษาพงษ์เสือ
                      
126122040045
นางสาววรัญญาสว่าง
                      
136122040046
นางสาววิชรัตน์นันลา
                      
146122040047
นางสาววิยดาวาริน
                      
156122040048
นางสาววิลาวัลย์ดวงแก้ว
                      
166122040049
นางสาวศรวณีย์ทะโนรับ
                      
176122040050
นางสาวศษิกานต์คูณดก
                      
186122040051
นางสาวศิริญาพรจันทะวงศ์
                      
196122040052
นางสาวสัตตบงกชแสงสิงห์
                      
206122040054
นางสาวสุกัญญาวงษาสน
                      
216122040055
นางสาวสุดารัตน์บัวใหญ่
                      
226122040056
นางสาวสุภัสสรลาวรรณี
                      
236122040057
นางสาวสุภาพรสีดา
                      
246122040058
นางสาวอภิญญาคืนดี
                      
256122040059
นางสาวอภิษฎาศิริคูณ
                      
266122040061
นางสาวอลิสตาทูลเทพ
                      
276122040062
นางสาวอารียาพุฒสระน้อย
                      
286122040063
นายอิทธิชัยขันตรี
                      
296122040064
นางสาวอุบลวรรณหอมทรัพย์
----------------------
306122040065
นางสาวเดือนเพ็ญไฝผิวชัย
                      
316122040066
นางสาวอรทัยพุ่มพฤกษา
                      
326122040067
นางสาวโสรยาสุทธิรัตน์
                      
336122040069
นางสาวศศิวิมลอธิคุณานนท์
                      
346122040071
นางสาวดาริกาโต๊ะจงมล
                      
356122040074
นางสาวอรสาไทยวง
                      
366122040076
นางสาวพิมพ์กมลชินนรี
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................