วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางโฉมเฉลา     ยุทธศักดิ์วงศ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16122040001
นางสาวกันติยาขันคูณ
                      
26122040002
นางสาวกาญจนากันยะลา
                      
36122040003
นายกิตติศักดิ์บุญหอม
                      
46122040004
นางสาวขวัญข้าวเจริญดี
----------------------
56122040005
นางสาวจิตราบัวเขียว
                      
66122040006
นางสาวจินดามัยน้ำผล
                      
76122040007
นางสาวจีระภาลาวัน
                      
86122040008
นางสาวจุฬาลักษณ์แก้วสนิท
                      
96122040009
นางสาวฉันทนาแสนโสม
                      
106122040010
นางสาวชนิดาแสงกล้า
----------------------
116122040011
นางสาวญาณิศาดุจดา
----------------------
126122040012
นางสาวณิชาภาผิวอ้วน
                      
136122040013
นางสาวดวงกมลวารสิน
                      
146122040014
นางสาวดวงหทัยขอบชัยแสง
                      
156122040015
นางสาวธันยพรชุมสี
                      
166122040016
นางสาวนัทชากล้าหาญ
                      
176122040017
นางสาวนันทยาวงศ์สุนา
----------------------
186122040018
นางสาวนิชนันท์พูลทอง
                      
196122040019
นายนิยมดีจันทึก
                      
206122040020
นางสาวนิศารัตน์ลือคำหาญ
                      
216122040021
นางสาวนุชสุดาแสนทวีสุข
                      
226122040022
นางสาวปณิดาพุทสกุล
                      
236122040023
นางสาวปภาวรินทร์เบียดจังหรีด
                      
246122040024
นางสาวปภาวรินท์ทองเหลือ
                      
256122040025
นางสาวประกายเพชรโพนเฉลียว
                      
266122040026
นางสาวปริตาอุปถัมภ์
                      
276122040027
นางสาวพนิดาบาลหาญ
                      
286122040028
นางสาวพรณิภาจูมพล
                      
296122040029
นางสาวพรมพรสีคราม
                      
306122040030
นางสาวพัชนิดาพูลดี
                      
316122040031
นางสาวพัชรีศิริชัย
                      
326122040032
นางสาวพิชญธิดารุ่งเรือง
                      
336122040033
นางสาวพิมพ์ชนกพิมพานุ
                      
346122040060
นางสาวอรอนงค์บับพิบูลย์
----------------------
356122040068
นางสาวณัฐฐิกาหาดี
                      
366122040075
นางสาวประณิตากานัง
                      
376122040077
นางสาวนลินนิภาบุญครอง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................