วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางณัฐวดี     จันทร์ทรง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16122010048
นางสาวฤดีฝางคำ
                      
26122010049
นางสาวลลิตาดาผา
                      
36122010050
นางสาวลลิตาแสนทวีสุข
                      
46122010051
นางสาวลัดดาวัลย์คำสุนี
                      
56122010052
นางสาวลำยองคำสิน
                      
66122010053
นางสาววราพรพรมสะอาด
                      
76122010054
นางสาววาสนาศรีชูเลิศ
----------------------
86122010055
นางสาววาสนาแม่นดี
                      
96122010056
นางสาววิจิตราหงษ์ทอง
                      
106122010057
นางสาววิชุดาพรมศรี
                      
116122010058
นางสาววิภาดาพินิจ
                      
126122010059
นางสาววิสสุตาเกษจุพระ
                      
136122010060
นางสาวศศิกานต์คูณดก
                      
146122010061
นางสาวศิริพรผึ้งผาย
                      
156122010063
นางสาวศุภรัตน์ตระทอง
                      
166122010064
นางสาวศุภลักษณ์เท่าสาร
                      
176122010065
นางสาวสกาวเดือนศิลธรรม
                      
186122010066
นางสาวสายฝนป้องทรัพย์
                      
196122010067
นายสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรี
                      
206122010069
นางสาวสุกัญญาขจิตเลขา
                      
216122010070
นางสาวสุกัญญาสุวรรณพัฒน์
                      
226122010071
นางสาวสุคนธาพงษ์สิน
----------------------
236122010072
นางสาวสุจิตราตุ้มบุญ
                      
246122010073
นางสาวสุณิสาพรดี
                      
256122010074
นางสาวสุดธิดาเนาวบุตร
                      
266122010075
นางสาวสุพัตราธรรมคำ
                      
276122010076
นางสาวสุภาพรศรีใจวงศ์
                      
286122010077
นางสาวสุภาพรเพ็ชรจั่น
                      
296122010078
นางสาวสุภารัตน์ชัยสงคราม
                      
306122010079
นางสาวอดิศาสายบุญ
----------------------
316122010080
นางสาวอนุธิดาใจทัด
                      
326122010081
นางสาวอมรรัตน์แสงอ่อน
                      
336122010082
นางสาวอรณีอินทะมาตย์
                      
346122010083
นางสาวแพรวพลอยแท่นทอง
                      
356122010084
นางสาวอรวรรณจุลเนตร
                      
366122010086
นางสาวอริญญาพันธ์น้อย
                      
376122010087
นางสาวอรุโณชาไชยโกษ
                      
386122010088
นางสาวอังศุมาลีปิ่นถาวรรักษ์
                      
396122010089
นางสาวอาทิตยาวงศ์อาจ
                      
406122010090
นางสาวอารญาค่ำคูณ
                      
416122010091
นางสาวเกศรินทร์รัตนวิชัย
----------------------
426122010092
นางสาวเนตรนภาวงศ์คูณ
                      
436122010093
นางสาวกำไรทิพย์สิงห์คา
                      
446122010094
นางสาวพิสมัยทองหมื่น
                      
456122010095
นางสาวลาวัณย์สมรภูมิ
                      
466122010097
นางสาวอรอนงค์บุญอ่อน
                      
476122010098
นางสาวซาราฟินศักดิ์ศรี
                      
486122010099
นางสาวปิยธิดามิ่งไชย
                      
496122010100
นางสาววรัญญากล้าหาญ
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................