วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีรวัฒน์     อภิบาล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16122010001
นางสาวกนกวรรณกองแก้ว
                      
26122010002
นางสาวกนิษฐาพงษ์ดารา
                      
36122010003
นางสาวกรวิภาฝางคำ
----------------------
46122010004
นางสาวกันตนาจันทร์พันธ์
                      
56122010005
นางสาวกิจติยาภรณ์จันทร์ส่อง
                      
66122010006
นางสาวขวัญฤดีสีชมภู
                      
76122010007
นางสาวคัทรียาจันทร์จิตร
                      
86122010008
นางสาวงามพิศชาวนา
                      
96122010009
นางสาวจรัญพรทรัพย์ศิริ
                      
106122010010
นางสาวจรัญยาไชยโกฎิ
                      
116122010011
นางสาวจันทร์ภรณ์สุทธิประภา
----------------------
126122010012
นางสาวจารุกัญญาโซ่มาลา
                      
136122010013
นางสาวจิตรตรีพันธ์เพ็ง
                      
146122010014
นางสาวจิรนันท์พูลสุข
                      
156122010015
นางสาวจิราพรสมเสาร์
                      
166122010016
นางสาวจีรนันท์พาสุข
                      
176122010017
นางสาวจุฑามาศนาล้วน
                      
186122010018
นางสาวจุฑารัตน์แสนทวีสุข
                      
196122010019
นางสาวฉันทนาหงษ์ทอง
                      
206122010020
นางสาวชมัยพรสุภโกศล
----------------------
216122010021
นางสาวชยณัฐแก้วอาจ
                      
226122010022
นางสาวณัฎฐิราเชื้อโชติ
                      
236122010023
นางสาวณัฐพรทองผาย
                      
246122010024
นางสาวณัฐสุดาวงษาพรหม
                      
256122010025
นางสาวดาวพระศุกร์วรไกราชย์
                      
266122010026
นางสาวดุจดาวผลขาว
                      
276122010027
นายทวีบุญคูณ
                      
286122010028
นางสาวธัญญาพรพิมพบุตร
                      
296122010029
นางสาวธิดารัตน์เชื้อโชติ
                      
306122010030
นางสาวธุวพรนวลแข
                      
316122010031
นางสาวนครินทร์แสนทวีสุข
                      
326122010032
นางสาวนัยนาวงศ์คำตา
                      
336122010033
นางสาวน้ำหนึ่งด้วงพุทธ
                      
346122010034
นางสาวบัวชมพูไกรโคกสูง
                      
356122010035
นางสาวปาริชาติพันธง
                      
366122010036
นางสาวปิยธิดาพรมวงค์ษา
                      
376122010037
นางสาวปิยพรบุญล้อม
                      
386122010038
นางสาวปิยภรณ์กาญจนเสน
                      
396122010039
นางสาวพนิดาจันสุข
                      
406122010040
นางสาวพรพิมลผิวก่ำ
                      
416122010041
นางสาวพรมนัสสมเทพ
                      
426122010042
นางสาวพัชรภรณ์สินธุไชย
                      
436122010043
นางสาวพิยดาชาวศรี
                      
446122010044
นางสาวมณฑิกาบัวลา
                      
456122010045
นางสาวมณฑิตาฝางคำ
                      
466122010046
นางสาวมนัสชนกคุ้มครอง
                      
476122010047
นางสาวรมณียาสุโพภาค
                      
486122010062
นางสาวศิริวิมลสายมงคล
                      
496122010068
นางสาวสิริชนกวงศ์ราชา
                      
506122010096
นางสาวจุฬามณีโพศิริ
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................