วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณธีพัฒน์      โพธิถาวรวัฒน์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121280001
นายขวัญชัยพรมสังข์
                      
26121280002
นายคุณากรเดชะคำภู
                      
36121280003
นายชัชวาลย์จันทร์เต็ม
                      
46121280004
นายชัยณรงค์ศรีจันดา
                      
56121280005
นายณัฏฐกิตต์อยู่บุรี
                      
66121280006
นายธนพลพงษ์ชะเกาะ
                      
76121280007
นางสาวธนาภามากดี
                      
86121280008
นายธานินทร์คูณตุ้ม
----------------------
96121280009
นายนภวารสุขประดิษฐ
                      
106121280010
นายนัฐพลคำเจริญ
                      
116121280011
นางสาวปรางทิพย์เที่ยงมั่น
                      
126121280012
นายพงศ์พิพัฒน์ไชยเพชร
                      
136121280013
นางสาวพรปวีณ์แก่นพุทรา
                      
146121280014
นายพัฒนสารเชิงหอม
                      
156121280015
นายยุทธพิชัยวงศ์โยธา
                      
166121280016
นายรัฐภูมิสาปัดสี
----------------------
176121280017
นายวัชรพลทองคำ
                      
186121280018
นายวาคิมสมเสาร์
                      
196121280019
นายวิทยาผลรักษ์
                      
206121280020
นายศักดาอุ่นทะโคตร
                      
216121280021
นายศิระพัฒฐ์จงอายุวรรณะ
----------------------
226121280022
นางสาวสกุณตลาไกรราม
                      
236121280023
นางสาวสุดารัตน์คูณดก
                      
246121280024
นายอนุวัฒน์สิงห์ศิลา
                      
256121280025
นางสาวอภิญญาหาทรัพย์
                      
266121280026
นางสาวอรไพลินสุทธัง
                      
276121280027
นายเอกพลยอดพรหม
                      
286121280028
นายอิคลาสประทาน
                      
296121280029
นางสาวภัทราวดีสร้อยวิเชียร
----------------------
306121280030
นางสาวภัคชนาภาสายสุวรรณ
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................