วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอรุณ     ชุมอาจ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121050010
นางสาวธนิตาจันทร์เพ็ญ
                      
26121050022
นายศราวุฒิผุยพรม
                      
36121050023
นางสาวศศิภรณ์นาคูณ
                      
46121050025
นายศาสตราวงค์พันธ์
                      
56121050026
นางสาวศิรดาบุญอุ่น
                      
66121050027
นายศิริชัยสีสาสีมา
                      
76121050028
นายสถาพรทิพย์รักษา
                      
86121050029
นายสหพลศิริพันธ์
                      
96121050030
นายสุคารินทร์เสาขวัญ
                      
106121050033
นายสุรชาติพลจันทร์
                      
116121050034
นางสาวสุลัดดาหาแก้ว
                      
126121050035
นางสาวอภิญญาเรืออาจ
                      
136121050036
นายอมรวัฒน์ทิปีวาส
                      
146121050037
นายอัษฏาวุฒิคูณเสนา
                      
156121050038
นายอาทรยืนมั่น
                      
166121050039
นายเจมี่เชสเตอร์
                      
176121050040
นายเมธาอินทร์สุข
                      
186121050044
นายชาคริตมณีวรรณ
                      
19ุ612105001
นายพรลภัสกองชัย
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................