วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุริยา     กันภัย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121050003
นายจารุการพันธ์โชติ
                      
26121050005
นางสาวจุฑาทิพย์มูลเมือง
                      
36121050006
นายชนเดชพงศ์งาม
                      
46121050007
นายณัฐดนัยยืนมั่น
                      
56121050012
นายธีรเทพรูปงาม
                      
66121050015
นายปรัชญาแก้วมั่น
                      
76121050019
นายมีชัยบุญเถิง
                      
86121050020
นายรถสมารินทร์คุตนา
                      
96121050021
นายศรันธ์มิ่งไชย
                      
106121050032
นางสาวสุมาลีทรัพย์ศิริ
                      
116121050046
นายชัยวัฒน์คณะศรี
                      
126121050047
นายนฤพลกุลบุตร
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................