วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายเกษอมร     มิ่งขวัญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121040020
นายธนกรสำราญเริญ
                      
26121040064
นายศตวรรษชะคำรอด
                      
36121040065
นายศักดาแสงสุวรรณ
                      
46121040066
นายสหรัฐชัยหนองจอก
----------------------
56121040067
นายสันติกาลสดสร้อย
                      
66121040068
นายสำราญสุดสุข
                      
76121040069
นายสิทธิพงษ์ทองเทพ
                      
86121040070
นายสุทธิพงษ์ผลชื่น
                      
96121040071
นายสุทัศน์มากดี
                      
106121040072
นายสุรศักดิ์แสนทวีสุข
                      
116121040073
นายอภิสิทธิ์ทิมา
                      
126121040075
นายอลงกรณ์สุภาสาย
                      
136121040076
นายอัครพลสุขจิตร์
                      
146121040077
นายเกษมพิลาบุตร
                      
156121040078
นายเกียรติศักดิ์เหล่าสิงห์
----------------------
166121040079
นายเจษฎาภรณ์ลาวัณบุตร
                      
176121040080
นางสาวเบญจมาพรมาตมุงคุณ
                      
186121040081
นายเริงฤทธิ์เที่ยงตรง
                      
196121040082
นายเสถียรจิตทวี
                      
206121040083
นายศราวุธพิมพ์กัน
                      
216121040085
นายธนวัฒน์ทองสิน
                      
226121040087
นายปัญญากรเป็งทอง
                      
236121040088
นายศศลักษณ์กำแก้ว
                      
246121040091
นางสาวบุษกรกองเพชร
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................