วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายนพพร     ไกรยวงษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121040043
นายปฐมพรอุตตรนคร
----------------------
26121040044
นายประกอบชัยศรีสุข
                      
36121040045
นายปรเมศวงษ์วัน
                      
46121040046
นายปรเมศร์พันธ์เสงี่ยม
                      
56121040047
นายปัญญาพาสุข
                      
66121040048
นายพรชัยบัวคำ
                      
76121040049
นายพรพิพัฒน์ศรีเนตร
                      
86121040050
นายพัชรพลแก้วสด
                      
96121040051
นายภัทรพลเดชคำภู
                      
106121040052
นายภาณุวัฒน์วิชามูล
                      
116121040053
นายภานุวัฒน์เบ้างาม
                      
126121040054
นายภูนรินทร์เครือสิงห์
                      
136121040055
นายภูนเรศเครือสิงห์
                      
146121040056
นายภูรินท์บุญเทา
----------------------
156121040057
นางสาวยุพินกาญจนรัตน์
                      
166121040058
นางสาวรัชฏาพรรณสัตยากุล
                      
176121040059
นายรัตนภูมิหมื่นแสน
----------------------
186121040060
นายฤทธิกรณ์นนท์ศิริ
                      
196121040061
นายวรรณกรดวงคำ
                      
206121040062
นายวิษณุพิมพบุตร
                      
216121040063
นายวีระภพทองลึม
                      
226121040094
นายลิขิตวารสิน
                      
236121040095
นายธนาวัฒน์ปั้นทอง
----------------------
246121040098
นายธีรพัฒน์ทองหนุน
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................