วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอรรถพล     หมื่นทุม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
                      
26121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
                      
36121040024
นายตะวันโยยรัมย์
                      
46121040025
นายทรงพลทองกุล
                      
56121040026
นายทศพรมากดี
                      
66121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
                      
76121040028
นายธนนิตย์กุลวงษ์
----------------------
86121040029
นายธนพลหันณรงค์
                      
96121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
                      
106121040031
นายธนวันต์นาคำ
                      
116121040032
นายธนากรจันสุข
                      
126121040033
นายธวัชชัยบัวใหญ่
----------------------
136121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
                      
146121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
                      
156121040036
นายธีรภัทรเจริญวัย
----------------------
166121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
                      
176121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
                      
186121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
                      
196121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
                      
206121040041
นายนันธชัยกอสิน
                      
216121040042
นายปกรณ์บุญหอม
                      
226121040092
นายกิตินันท์เท่าสาร
                      
236121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
                      
246121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................