วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอรรถพล     หมื่นทุม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121040022
นายณัฐวุฒิสีสุข
                      
26121040023
นายณัฐิวุฒิแก่นจันทร์
                      
36121040025
นายทรงพลทองกุล
                      
46121040026
นายทศพรมากดี
                      
56121040027
นายทิวัตถ์ฝางคำ
                      
66121040029
นายธนพลหันณรงค์
                      
76121040030
นายธนวัฒน์ไชยมาศ
                      
86121040031
นายธนวันต์นาคำ
                      
96121040032
นายธนากรจันสุข
                      
106121040034
นางสาวธัญญาภรณ์นาจาด
                      
116121040035
นางสาวธัญวลัยอุ่นแดง
                      
126121040037
นายธีรภัทร์ประทุมพิมพ์
                      
136121040038
นายธีรยุทธสุทธิกร
                      
146121040039
นายธีระวุฒิภูมิคง
                      
156121040040
นายไตรทิพย์พรไชย
                      
166121040041
นายนันธชัยกอสิน
                      
176121040042
นายปกรณ์บุญหอม
                      
186121040093
นายวุฒิศักดิ์แก้วเขียว
                      
196121040097
นางสาวกัญญาณัฐคำทอง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................