วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอรรถพล     หมื่นทุม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121040001
นางสาวกฤษฎาพรจิตรทวี
                      
26121040002
นายกฤษณพลคำอาจ
----------------------
36121040003
นางสาวกัญญารัตน์สมโคตร
                      
46121040004
นายกัมปนาทแก้วสด
                      
56121040005
นายกิตติกรปัญญา
                      
66121040006
นายกิตติพงษ์โมฬีชาติ
                      
76121040007
นายขจรศักดิ์แสนทวีสุข
                      
86121040008
นายจักรพันธุ์คำใส
                      
96121040009
นายจิรภัทรพุ่มจันทร์
                      
106121040010
นายจิรวัฒน์สุ่มเอม
                      
116121040011
นายจิรายุพรมเสน
                      
126121040012
นายจีรพันธ์ทิปีวาส
                      
136121040013
นายชคัตบดีสุระมณี
                      
146121040014
นายชัยชนะเส้นเกษ
----------------------
156121040015
นายชัยณรงค์นนท์ศิริ
----------------------
166121040016
นายฐิติศักดิ์ศิริอ่อน
                      
176121040017
นายณรงค์ชัยสมชัย
                      
186121040018
นายณรงค์เดชบั้งทอง
                      
196121040019
นายณรงค์เดชพันธ์อ่อน
                      
206121040021
นายภรัญโรจน์เบญจพีระพงศ์
                      
216121040074
นางสาวนิตยาทีทอง
                      
226121040086
นายวุฒิชัยชอบเสียง
                      
236121040089
นายพิทักษ์พยุงวงศ์
                      
246121040090
นายกิตตินันท์มณีพันธ์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................