วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอรรถพล     หมื่นทุม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121040001
นางสาวกฤษฎาพรจิตรทวี
                      
26121040003
นางสาวกัญญารัตน์สมโคตร
                      
36121040004
นายกัมปนาทแก้วสด
                      
46121040005
นายกิตติกรปัญญา
                      
56121040006
นายกิตติพงษ์โมฬีชาติ
                      
66121040007
นายขจรศักดิ์แสนทวีสุข
                      
76121040008
นายจักรพันธุ์คำใส
                      
86121040009
นายจิรภัทรพุ่มจันทร์
                      
96121040010
นายจิรวัฒน์สุ่มเอม
                      
106121040011
นายจิรายุพรมเสน
                      
116121040012
นายจีรพันธ์ทิปีวาส
                      
126121040013
นายชคัตบดีสุระมณี
                      
136121040016
นายฐิติศักดิ์ศิริอ่อน
                      
146121040017
นายณรงค์ชัยสมชัย
                      
156121040018
นายณรงค์เดชบั้งทอง
                      
166121040019
นายณรงค์เดชพันธ์อ่อน
                      
176121040021
นายภรัญโรจน์เบญจพีระพงศ์
                      
186121040074
นางสาวนิตยาทีทอง
                      
196121040086
นายวุฒิชัยชอบเสียง
                      
206121040089
นายพิทักษ์พยุงวงศ์
                      
216121040090
นายกิตตินันท์มณีพันธ์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................