วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายนำพล     จุหลัน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121030001
นายคชพลศรีคำ
----------------------
26121030002
นายอำพลดุจดา
                      
36121030003
นายชิษณุพงศ์พันทอง
----------------------
46121030004
นายธนดลรถพรม
                      
56121030005
นายธนวัฒน์จันระคล
                      
66121030006
นายธีรวัฒน์เบาะแฉะ
----------------------
76121030007
นายฤทธิไกรซาเฟื้อย
                      
86121030008
นายศุภชัยการะปักษ์
                      
96121030009
นายอนุพงษ์วันดี
                      
106121030010
นายอภิสิทธิ์เนาวกูด
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................