วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายพงษ์เกษม     ทองปน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121020001
นายกิตติพัศบัวจูม
                      
26121020002
นายก้องเกียรตินาจาน
                      
36121020003
นายจตุรพิธทรายทอง
                      
46121020004
นายจตุรภัทรคำโท
                      
56121020005
นายจิระศักดิ์ภักดี
                      
66121020006
นายจิระศักดิ์วงค์สุนา
----------------------
76121020007
นายฉัตรดนัยสมน้อย
                      
86121020008
นายชนินทร์ชื่นบุญชู
                      
96121020010
นายชาณัฐกฤตดำขำ
                      
106121020011
นายณัฐพงศ์นามวงศ์
                      
116121020012
นายณัฐวุฒิพิกุล
                      
126121020013
นายณัฐวุฒิแก้วมั่น
                      
136121020014
นายณัฐิวุฒิแซ่เตีย
                      
146121020015
นายทรงพลเท้าสาร
                      
156121020016
นางสาวทรายแก้วมุขสมบัติ
                      
166121020017
นายทัศพรสำเภา
                      
176121020018
นายธนกรรสจันทร์
                      
186121020019
นายธนพลทองจันทร์
                      
196121020020
นายธนัทสุดเดช
                      
206121020021
นายธนากรคูณภาค
                      
216121020022
นายธนากรพวงเพ็ชร
                      
226121020023
นายธิตินันท์เที่ยงตรง
                      
236121020024
นายธีรเดชคำเพาะ
----------------------
246121020025
นายนนทวัฒน์วรพิมรัฐ
                      
256121020027
นายนาวินเสระทอง
                      
266121020028
นายพัทธนันท์แสนสุข
                      
276121020061
นายเพชรทองแท้ปิ่นทอง
                      
286121020062
นางสาวอารียาแก่นดี
                      
296121020063
นายพรหมลิขิตพรมสะอาด
                      
306121020064
นางสาวอรอุมาจันทะบุตร
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................