วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.16 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุทิน     ชูวา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121010035
นายนนทวัฒน์ทวียืน
                      
26121010101
นายอภิชัยเส้นเกษ
----------------------
36121010102
นายอภิชาตินนท์ศิริ
                      
46121010103
นายอภิชิตตู้ทอง
                      
56121010104
นายอภิรัฐหวังดี
                      
66121010105
นายอรรถพลพิมพบุตร
                      
76121010106
นายอรุณพิพัฒน์บัวผัน
                      
86121010107
นายอัชณีกรเรือนพิมพ์
                      
96121010108
นายอัมรินทร์ลือชา
                      
106121010109
นายอัศนัยสมชัย
                      
116121010110
นายอัษฎาวุฒิดวงแก้ว
                      
126121010111
นายอัษฎาวุฒิพลขันธุ์
                      
136121010112
นายอิทธิพลสายสมบัติ
                      
146121010113
นายอิทธิเดชยอดคำ
                      
156121010114
นายเจษฎาเลขนอก
                      
166121010115
นายเฉลิมศักดิ์ฝักทอง
                      
176121010116
นายเชิดศักดิ์มาลาเชื้อ
                      
186121010118
นายเอกพลพึ่งป่า
----------------------
196121010119
นายวันเฉลิมสีแดง
                      
206121010122
นายธนชลคำล้าน
----------------------
216121010123
นายอนิรุตพรชัย
                      
226121010124
นายประยงค์สิทธิ์ทองแดง
                      
236121010130
นายธรรพ์ธรสุภนานัย
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................