วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.15 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุทิน     ชูวา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121010081
นายศุภกรเภาคำภา
                      
26121010082
นายศุภกิจบุตรโคตร
                      
36121010083
นายศุภชัยบัวใหญ่
                      
46121010084
นายศุภชัยสายบุญ
                      
56121010085
นายสราวุฒิทองพุท
                      
66121010086
นายสายสมิงบุดดี
                      
76121010087
นายสิทธิชัยคำข่อง
                      
86121010088
นายสิทธิพลทองล้วน
                      
96121010089
นายสิทธิพลทาสีดำ
                      
106121010090
นายสิทธิศักดิ์ชาวตระการ
                      
116121010091
นายสิริภัทร์นีระพจน์
                      
126121010092
นายสุขสันต์วงค์ขันธ์
                      
136121010093
นางสาวสุทธิตาเดชะคำภู
                      
146121010094
นายสุรเดชคำห่อ
                      
156121010095
นายสุวนัยทิพเนตร
                      
166121010096
นายอธิพงษ์พันธ์น้อย
                      
176121010097
นายอธิราชถนอมแก้ว
                      
186121010098
นายอนันต์นำทอง
                      
196121010099
นายอนุชิตป้องชู
                      
206121010100
นายอพิชัยดอกคำ
                      
216121010131
นายประพันธ์ตรีรุ่งเรือง
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................