วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวิชญ์นเรนฤทธิ์     จันทร์ส่อง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121010061
นายรณกฤตธนาสน์วกุล
----------------------
26121010062
นายรัฐติพงศ์ชุมอาจ
                      
36121010063
นายจิตติพัฒน์คำสวัสดิ์
                      
46121010064
นางสาววรรณษาสินชัย
                      
56121010065
นายวัชรพงศ์คำใบ
----------------------
66121010066
นายวัชรพงศ์วรรณวงษ์
                      
76121010067
นายวัชรพลสุวรรณกูฎ
                      
86121010068
นายวัชระแวววงษ์
                      
96121010069
นายวัฒนาเส้นเกษ
----------------------
106121010070
นายวิทยาพาดี
                      
116121010071
นายวีระพงษ์ไชยเหนือ
                      
126121010072
นายวีระพลพูลไชย
                      
136121010073
นายวุฒิชัยสายสมบัติ
                      
146121010074
นายวุฒิพรศรีจันดา
                      
156121010075
นายศราวุฒิบุญครอง
                      
166121010076
นายศักดิ์ธิชัยศรีสุทัศน์
----------------------
176121010077
นายศิขรินพิมพ์จันทร์
                      
186121010078
นายศิขรินทร์แพงดี
                      
196121010079
นายศิวกรทองเทพ
                      
206121010080
นายศิวกฤษฏิ์อมรสิน
----------------------
216121010129
นายสฤษฎ์เกียรติแสนทวีสุข
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................