วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวิชญ์นเรนฤทธิ์     จันทร์ส่อง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121010041
นายปริญญาศรีสวรรณ
                      
26121010042
นายปริวัฏคำสวัสดิ์
                      
36121010043
นายปรีดานามวงษ์
                      
46121010044
นายปัญญารอดจากเข็ญ
                      
56121010045
นายพลพลผลขาว
                      
66121010046
นายพลฤทธิ์แสงมณี
                      
76121010047
นายพัฒนศักดิ์แก้วดอน
                      
86121010048
นายพันธกานต์เหรียญน้อย
                      
96121010049
นายพัสสนขันสอาด
                      
106121010050
นางสาวพิสมัยมูลทรัพย์
                      
116121010051
นายพิเชษฐศักดิ์พาเสมอ
----------------------
126121010052
นายพีรพัฒน์ไชยผา
                      
136121010053
นายพูลสวัสดิ์ชาวดอน
                      
146121010054
นายภัทรพงษ์วงษ์ลา
                      
156121010055
นายภาณุพงศ์คำแหง
                      
166121010056
นายภาณุวิชญ์เบ็ญจศิริวรรณ
----------------------
176121010057
นายภูมิปราชญ์จารุแพทย์
                      
186121010058
นายภูวดลแทนงิ้ว
                      
196121010059
นายภูวนาถทะโนลัพ
                      
206121010060
นายมิตรชัยชัยสวรรค์
                      
216121010126
นายนันทวัชพูลทรัพย์
----------------------
226121010127
นายนนทการแสวงศิลป์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................