วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     ภูมั่น

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121010021
นายทินกรหอมเย็น
                      
26121010022
นายธนกรบุญจวบ
                      
36121010023
นายธนกฤตกิตะสาน
                      
46121010024
นายธนพลบุญประเคน
                      
56121010025
นายธนภัทร์ดำศิลป์
                      
66121010026
นายธนานันท์ทองน้อย
----------------------
76121010027
นายธวัชชัยนาคเกิด
                      
86121010028
นายธวัชชัยสุดจันทา
                      
96121010029
นายธีรภัทร์คงศรี
----------------------
106121010030
นายธีรภัทร์เบ้าทอง
                      
116121010031
นายธีรวัฒน์แร่ทอง
                      
126121010032
นายธีระภัทรสำเภา
                      
136121010033
นายธีระภัทร์สมพงค์
                      
146121010034
นายธีรเดชชาตรี
                      
156121010036
นายนาธานแสงแก้ว
----------------------
166121010037
นายนิติวุฒิแสวงดี
                      
176121010038
นายปฎิวัติกอมณี
                      
186121010039
นายปฏิพัทธ์นาคูณ
                      
196121010040
นายปฏิวัติมั่งมี
                      
206121010121
นายภูวนาถเสาร์ขวัญ
----------------------
216121010125
นายฐปนวัฒน์ศุภสุข
----------------------
226121010128
นายณัฐวุฒิผุดผ่อง
----------------------
236121010132
นายชัยนิวัฒนาลาภมาก
                      
246121010133
นายพงศ์สุภาวงษาสน
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................