วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     ภูมั่น

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121010001
นายกฤตพจน์วงค์สอน
                      
26121010002
นายกฤษฎาวิลามาตย์
                      
36121010003
นายกฤษฏาพรรำแพน
                      
46121010004
นายกฤษณะชุมภูสาย
                      
56121010005
นายกัมปนาทศักดิ์วงศ์ณรัตน์
                      
66121010006
นายกิตติยาวงษาชัย
                      
76121010007
นายคมเพชรคำใส
                      
86121010008
นายจักรกฤษโทนุสินธุ์
                      
96121010009
นายจักรพรรณบุญดก
                      
106121010010
นายจาตุรพงศ์วงศ์สุข
----------------------
116121010011
นายจารุวัฒน์ทรัพย์ศิริ
                      
126121010012
นายจารุวัฒน์สายสมบัติ
                      
136121010013
นายจิรายุทธครองบุญ
                      
146121010014
นายชยธรเที่ยงลิ้ม
                      
156121010015
นายชาญวิทย์ทองคำ
                      
166121010016
นายณฐพงค์โพธิจักร์
                      
176121010017
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
                      
186121010018
นายณัฐกิตติ์แก้วชุม
                      
196121010019
นายณัฐพลสงแก้ว
                      
206121010020
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
                      
216121010120
นายณัฐชานนท์ฝักทอง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................