วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม มบค.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวธัญญรัตน์     เดชเสน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16032040007
นางสาวธัญญเรศพุ่มจันทร์
                      
26032040017
นางสาวธัญญลักษณ์สร้อยคำ
                      
36032040018
นางสาวนิติรัตน์คำโสภา
                      
46032040019
นายบารมีคำอาจ
                      
56032040020
นางสาวประสพพรวิเศษคามินท์
                      
66032040021
นางสาวพรทิพย์สิงหธรรม
                      
76032040022
นางสาวภาวิณีโพธิบา
                      
86032040023
นายมนตรีแก้วแสง
                      
96032040024
นางสาวสุจิตตาแสนทวีสุข
                      
106032040025
นายอนุศิษฐ์เจโตนิพัทธ์
                      
116032040026
นางสาวอรุณรัตน์บุญงาม
                      
126032040028
นางสาวกาญจนาเสาหิน
                      
136032040029
นางสาวสิริยากรบุญซ้อน
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................