วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม สบค.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐพล     เทพมา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16032040002
นางสาวกันยาวรรณประสานสอน
                      
26032040003
นางสาวกำไลทิพย์ชื่นอุรา
                      
36032040004
นางสาวขนิษฐาสายสี
                      
46032040005
นางสาวชนาพรแสงโสม
                      
56032040006
นางสาวชุติมาจันทวี
                      
66032040008
นางสาวธันยพรพุ่มจันทร์
                      
76032040009
นางสาวนภาพรทองคำ
                      
86032040010
นายนิธิจันทร์เวียง
                      
96032040011
นางสาวปรางค์ทิพย์มาลาวัลย์
                      
106032040012
นางสาวพรพรรณฟักเงิน
                      
116032040013
นางสาวพิมรพัฒน์คำดี
                      
126032040014
นางสาวพิไลวรรณ์ผิวอ้วน
                      
136032040015
นางสาวรัตติยากรกล้าหาญ
                      
146032040016
นายวรายุทธบุญขาว
                      
156032040027
นางสาวบัวแก้วอาภรณ์ศรี
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................