วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางณัฐวดี     จันทร์ทรง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16032010001
นางสาวกนกวรรณชมบูรณ์
                      
26032010003
นางสาวนิตยาทองสาว
                      
36032010016
นางสาวอรพรรณสุรันต์
                      
46032010019
นางสาวเจนจิราวงษ์วรรณ์
                      
56032010020
นางสาวเมทนีจำปาแพง
                      
66032010022
นางสาวกมลชนกขวัญรักษ์
                      
76032010024
นางสาวกัญญาพัชรดวงสินธุ์
                      
86032010025
นางสาวจิราพรบุญชิต
                      
96032010026
นางสาวจุฑามาศแก่นคำ
                      
106032010027
นางสาวชนัญชิดานารีรัตน์
                      
116032010028
นางสาวนัทธมนโคตรสิน
                      
126032010029
นางสาวทัศชวรรณเค้ามูล
                      
136032010030
นางสาวบุญสิตาเครื่องคำ
                      
146032010031
นางสาวบุษกรเครื่องคำ
                      
156032010032
นางสาวปทุมภรณ์จิตทวี
                      
166032010033
นางสาวปริษาเทพราชา
                      
176032010034
นางสาวพรฤทัยดาลาด
                      
186032010035
นายพีระวัฒน์สมเสาร์
                      
196032010036
นางสาวภัทรกันย์สุขเนตร
                      
206032010037
นางสาวมณิสราคำสิน
                      
216032010038
นางสาวมณียงค์คงดี
                      
226032010039
นางสาวมยุรฉัตรสมวัย
                      
236032010040
นางสาวรสรินสุดเดช
                      
246032010042
นางสาวรุ่งรัตน์จำปาศรี
                      
256032010044
นางสาววันวิสาเยือกเย็น
                      
266032010045
นางสาววารีสถาพรพิลาบุตร
                      
276032010046
นางสาววิไลพรชุมนวน
                      
286032010047
นางสาววิไลวรรณคำประภา
                      
296032010048
นางสาวกัญญาณัฐดวงสินธุ์
                      
306032010049
นางสาวสุรางคณาสายจรัญ
                      
316032010050
นางสาวอรพรรณยืนมั่น
                      
326032010051
นางสาวอรวรรณปัญญารถ
                      
336032010053
นางสาวเจนจิราคนกลาง
                      
346032010054
นางสาวเพ็ญพิชญาตู้จำรูญ
                      
356032010055
นางสาวศิริวิมลศรีพรหม
                      
366032010056
นางสาวเอื้อนจิตรทองเทพ
                      
376032010057
นางสาวมาริษาสมพงค์
                      
386032010058
นายณัฐวัตรทองหล่อ
                      
396032010060
นางสาววรรณพรหลักคำ
                      
406032010061
นางสาววศิราอ่อนสา
                      
416032010062
นางสาวเมตตาเสนคำ
                      
426032010064
นางสาวพนิตพรบุญถม
                      
436032010065
นางสาวอารียาทับงาม
                      
446032010066
นางสาวนุชรินทร์ขวัญคำ
                      
456032010067
นางสาวเสาวลักษณ์เสนคำ
----------------------
466032010069
นางสาวจุฬารัตน์ขำตา
                      
476032010070
นางสาวรัตน์ติญาภรณ์อธิเวศ
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................