วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางณัฐวดี     จันทร์ทรง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16032010002
นางสาวชฎาพรทองไทย
----------------------
26032010004
นางสาวน้ำฝนนนท์ศิริ
                      
36032010006
นางสาวปิยะนาแสนทวีสุข
                      
46032010007
นางสาวภาวินีนาคูณ
                      
56032010008
นางสาวรุ่งฤดีบุญพงษ์
                      
66032010009
นางสาววรรณพรคีรีเขียว
                      
76032010010
นางสาวสายธารโสภาพิมพ์
                      
86032010011
นางสาวสุดาพรเดชะคำภู
                      
96032010012
นางสาวสุดารัตน์สุกใส
                      
106032010013
นางสาวสุทธิดาสมยา
                      
116032010014
นางสาวสุพัตราจันทะเวช
                      
126032010015
นางสาวสุวนันท์มัทราช
                      
136032010017
นางสาวญาณิศาสายรอด
                      
146032010018
นางสาวอริสาจิตทวี
                      
156032010021
นางสาวไอรัตดาสายสมบัติ
                      
166032010043
นางสาววชิรวดีนำภา
                      
176032010059
นางสาวจันทร์เพ็ญไชยเหนือ
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................