วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มออ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายเสกสรรค์     สิงทิศ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16031050017
นางสาวกนกอรพุ่มจันทร์
                      
26031050018
นายจักรินอินทจักร
                      
36031050022
นางสาวศิริรัตน์คำศิริ
                      
46031050023
นายศิวพงษ์แสวงดี
                      
56031050024
นางสาวสิริกัญญาดอนโค
                      
66031050026
นายอิทธิเดชจันทร์ลือชัย
                      
76031050027
นางสาวปรารถนาเมธาสิงห์
                      
86031050028
นายพงศธรเพิ่มดี
                      
96031050029
นายมารุตพินิจ
                      
106031050030
นายวีระพงษ์สีวะสา
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................