วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สออ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายเสกสรรค์     สิงทิศ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16031050002
นายธนัชชาโซ่มาลา
                      
26031050003
นายธนากรชินโชติ
                      
36031050004
นายธวัชชัยพิมพ์จันทร์
                      
46031050005
นายธีรวัฒน์เสนาชัย
                      
56031050006
นายพงศธรจำปาแพง
                      
66031050007
นายภานุวัฒน์ทองจำปา
                      
76031050008
นายวงศธรสารวงษ์
                      
86031050009
นายวีระศักดิ์ศิริพันธ์
                      
96031050010
นายศราวุฒิเซ็นกลาง
                      
106031050011
นางสาวศิริวิไลสายบุญ
                      
116031050012
นายสราวุฒิเผ้าหอม
                      
126031050013
นายสันติพงค์ศิริพันธ์
                      
136031050014
นายสิริชัยกองเพชร
                      
146031050015
นางสาวสุระธิดานามเจริญ
                      
156031050016
นางสาวอังสนาพรโหง่นแก้ว
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................