วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐพล     ทองทับ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16031040001
นายกฤษณพงศ์ทองโบราณ
                      
26031040005
นายชาญชัยเชียงสาพันธ์
                      
36031040019
นายกตาธิการแก่นจันทร์
                      
46031040021
นายก้าวไกลเสมอใจ
                      
56031040023
นายชัยชนะจันทร์ส่อง
                      
66031040024
นายทัชนากรแก่นอ้วน
                      
76031040025
นายทัศนัยผลขาว
                      
86031040026
นายนพดลวงศ์กลม
                      
96031040027
นายบดินทร์บุญศิริ
                      
106031040029
นายปรเมศวงค์ผาบุตร
                      
116031040030
นายปิยะบุตรสืบเชื้อ
                      
126031040031
นายมนัสชัยผิวพงษ์
                      
136031040032
นายสันติสุขเมฆบุตร
                      
146031040033
นายสิรภพบุญจูง
                      
156031040034
นายอัศฎายุทธอุส่าห์ดี
                      
166031040035
นายเจษฎาคำวงศ์
                      
176031040037
นายอนันต์ชมภูแสน
                      
186031040038
นายวิชิตชายแก้ว
                      
196031040039
นายจรูญโรจน์ดวงใจ
                      
206031040040
นายสุภัทรชัยนีระพงศ์
                      
216031040042
นายอภิสิทธิ์สุขสำราญ
                      
226031040043
นายอรรถโกวิทบุญศรี
                      
236031040044
นายเกียรติศักดิ์กฤษเนตร
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................