วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สอฟ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวภวิกา     โพธิ์ขาว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16031040002
นายกิตติวัฒน์โพธิ์งาม
                      
26031040003
นายคมเพชรพันธ์สุข
                      
36031040004
นายชัยสิทธิ์เค้าทอง
                      
46031040006
นายชาตรีต้นสิน
                      
56031040007
นายทวีศักดิ์ทนดี
                      
66031040008
นายทศพรมูลทา
                      
76031040009
นายธนากรสีสุขทอ
                      
86031040010
นายธวัชจิตทวี
                      
96031040012
นายธีระพลทองลึม
                      
106031040013
นายนครินทร์ยานยงค์
                      
116031040014
นายนนทวัฒน์พรมสุข
                      
126031040015
นายวิษณุยังวงษ์
                      
136031040016
นายศุภกรศรีแก้ว
                      
146031040018
นายอนุวัฒน์ชูรัตน์
                      
156031040036
นายดำรงค์วิมนพันธ์
                      
166031040041
นายกฤษณพงศ์คำสิน
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................