วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มอย.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายดุษฎี     ปฏิโชติ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16031010014
นายภาคภูมิอัมระปาล
                      
26031010024
นายสมประสงค์สุโภภาค
                      
36031010028
นายอรุณสวัสดิ์ล้ำสัน
                      
46031010030
นายอาทิตย์เสมอใจ
                      
56031010033
นายจุฑาธรถนอมพงษ์
                      
66031010034
นายชยานันท์ดรุณพันธ์
                      
76031010035
นายณัฐพลท้าวมา
                      
86031010037
นายภักดีขวัญคำ
                      
96031010038
นายมงคลเที่ยงตรง
                      
106031010039
นายมั่นคงทองสมุทร
                      
116031010040
นายวรวุฒิทองเนื้อ
                      
126031010041
นายวัชรพลพินิจ
                      
136031010042
นายวีรวัฒน์อรบุตร
                      
146031010043
นายสุขสันต์ก้อนฝ้าย
                      
156031010044
นายอติชาติฝางคำ
                      
166031010045
นายอธิปัตย์พุทธถนอม
                      
176031010046
นายอภิรัฐหาแก้ว
                      
186031010047
นายอานนท์คำแหง
                      
196031010051
นายฉัตรชัยชาวพิจิตร
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................