วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สอย.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายดุษฎี     ปฏิโชติ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16031010001
นายกิตตินันท์ใจก่ำ
                      
26031010002
นายจตุรพลศรีจันดา
                      
36031010003
นายจันทรวัฒน์เจริญศรี
                      
46031010005
นายฐากูรเรือนเจริญ
                      
56031010006
นายณครินทร์ศรีงาม
                      
66031010007
นายทวนทองแสนโสม
                      
76031010008
นายธีรวุฒิชินบุตร
                      
86031010009
นายนพพลพันที
                      
96031010010
นายบดินทร์แก้วจันทร์
                      
106031010011
นายบุญธรรมสุพล
                      
116031010012
นายปฏิภาณการสร้าง
                      
126031010013
นายพรรษาอวดห้าว
                      
136031010015
นายภูมินทร์แสงแก้ว
                      
146031010016
นายภูวนัยทุมมา
                      
156031010017
นายลิขิตโคตรสมบัติ
                      
166031010018
นายวรกรณ์นนท์ศิริ
                      
176031010019
นายวิชิตหาทรัพย์
                      
186031010020
นายวีระพันธ์เจือจันทร์
                      
196031010021
นายศรัณย์ภัทรหอมทรัพย์
                      
206031010022
นายศรายุทธเกตุวัตร
                      
216031010023
นายศุภโชคทองขาว
                      
226031010025
นายสุนทรบัวเทศ
                      
236031010026
นายสุบรรณเรือนเงิน
                      
246031010027
นายสุวิชาพรหมดี
                      
256031010029
นายอลงกรณ์ดวงคำ
                      
266031010031
นายเสกสรรนาดอน
                      
276031010032
นายเอกณรงค์วงษาสน
                      
286031010036
นายพงศธรรักด่านกลาง
                      
296031010049
นายพนมวัลย์กิ่งทอง
                      
306031010050
นายธนกรพันธ์เสาร์
                      
316031010053
นายอรุณแสงเต็มดี
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................