วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวปนัดดา     อุ่นกาย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16022040031
นางสาวพรนภาลิ้วทอง
                      
26022040034
นางสาวพิจิตราพรมดี
                      
36022040035
นางสาวพิมพิกาบุญชิต
                      
46022040036
นางสาวภัคจิรากำไลงาม
                      
56022040037
นางสาวมยุรีคำแหง
                      
66022040039
นางสาวมิลตราพลศรี
                      
76022040041
นางสาวรัชฎาพรเพียรมั่น
                      
86022040043
นางสาววรดาสิงห์ละ
                      
96022040044
นางสาววิชญาดาหาริวร
                      
106022040046
นางสาวศิราณีเห็มภาค
                      
116022040049
นางสาวศิริลักษณ์คำสวัสดิ์
                      
126022040050
นางสาวศุภรักษ์คุตนา
                      
136022040051
นางสาวสุดารัตน์ชาญจิตร
                      
146022040052
นางสาวสุทธิลักษณ์สวัสดิ์หรรษา
                      
156022040053
นางสาวสุพัตราสายโรจน์
                      
166022040054
นางสาวสุพิชญาจันทะแจ่ม
                      
176022040055
นางสาวสุภาวดีชาญจิตร
                      
186022040057
นางสาวสุวิมลตราชู
                      
196022040058
นางสาวอรพินแสนทวีสุข
                      
206022040059
นางสาวอาริสาบุญทอง
                      
216022040060
นางสาวเปรมฤดีติดตัง
                      
226022040061
นางสาวเพ็ญณีนนท์ศิริ
                      
236022040066
นางสาวจิราวรรณบัวใหญ่
                      
246022040068
นางสาวอรอนงค์บุญล้อม
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................