วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวปนัดดา     อุ่นกาย

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16022040031
นางสาวพรนภาลิ้วทอง
                      
26022040032
นายพสุธรดวงสวัสดิ์
----------------------
36022040033
นางสาวพัชรินทร์ชิณโชติ
----------------------
46022040034
นางสาวพิจิตราพรมดี
                      
56022040035
นางสาวพิมพิกาบุญชิต
                      
66022040036
นางสาวภัคจิรากำไลงาม
                      
76022040037
นางสาวมยุรีคำแหง
                      
86022040038
นางสาวมะลิวัลย์กันยามา
----------------------
96022040039
นางสาวมิลตราพลศรี
                      
106022040040
นางสาวมุธิตานาเรือง
----------------------
116022040041
นางสาวรัชฎาพรเพียรมั่น
                      
126022040042
นางสาวรัตติพรศรีคราม
----------------------
136022040043
นางสาววรดาสิงห์ละ
                      
146022040044
นางสาววิชญาดาหาริวร
                      
156022040045
นางสาววิภาวีสนิทโกศัย
----------------------
166022040046
นางสาวศิราณีเห็มภาค
                      
176022040047
นางสาวศิริพรนาคูณ
----------------------
186022040048
นางสาวศิริยาศิริพันธ์
----------------------
196022040049
นางสาวศิริลักษณ์คำสวัสดิ์
                      
206022040050
นางสาวศุภรักษ์คุตนา
                      
216022040051
นางสาวสุดารัตน์ชาญจิตร
                      
226022040052
นางสาวสุทธิลักษณ์สวัสดิ์หรรษา
                      
236022040053
นางสาวสุพัตราสายโรจน์
                      
246022040054
นางสาวสุพิชญาจันทะแจ่ม
                      
256022040055
นางสาวสุภาวดีชาญจิตร
                      
266022040056
นางสาวสุรีย์นิภาภูชิน
----------------------
276022040057
นางสาวสุวิมลตราชู
                      
286022040058
นางสาวอรพินแสนทวีสุข
                      
296022040059
นางสาวอาริสาบุญทอง
                      
306022040060
นางสาวเปรมฤดีติดตัง
                      
316022040061
นางสาวเพ็ญณีนนท์ศิริ
                      
326022040064
นางสาวเบญจรักษ์บัวใหญ่
----------------------
336022040066
นางสาวจิราวรรณบัวใหญ่
                      
346022040068
นางสาวอรอนงค์บุญล้อม
                      
356022040070
นางสาวนิราวรรณพาพงค์
----------------------
366022040072
นางสาวเยาวภาคำป้อง
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................