วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวพรปวีณ์     ด้วงเงิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16022040001
นางสาวกนกวรรณดอนชาติ
                      
26022040002
นางสาวกัลยาพันธ์เพ็ง
                      
36022040003
นางสาวจิตรกัญญามั่นทน
                      
46022040004
นางสาวจิราภรณ์วันหมัด
                      
56022040005
นางสาวจิลัดดาหาทรัพย์
                      
66022040007
นางสาวญดาพรดุจดา
                      
76022040010
นางสาวณัฐริกาคงทน
                      
86022040011
นางสาวณิชาภัทรคงคาโชติ
                      
96022040012
นางสาวดอกรักชมภูทิพย์
                      
106022040013
นายธนภัทรสุดสี
                      
116022040015
นางสาวธิดาขวัญคำล้าน
                      
126022040016
นางสาวธิดารัตน์ส่วนมี
                      
136022040017
นางสาวนนทิราพรสมพร
                      
146022040018
นางสาวนฤมลนันทะบุตร
                      
156022040020
นางสาวนาถติยาศิลา
                      
166022040023
นางสาวนิภาพรบุญตาม
                      
176022040025
นางสาวน้ำฝนณะอุบล
                      
186022040026
นางสาวน้ำฝนดวงบุปผา
                      
196022040029
นางสาวพกาวรรณทองสวัสดิ์
                      
206022040030
นางสาวพรนภาภูมิวงศ์
                      
216022040067
นางสาวอุบลวรรณสีแสด
                      
226022040071
นางสาวสุกัญญาคุตนา
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................