วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวพรปวีณ์     ด้วงเงิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16022040001
นางสาวกนกวรรณดอนชาติ
                      
26022040002
นางสาวกัลยาพันธ์เพ็ง
                      
36022040003
นางสาวจิตรกัญญามั่นทน
                      
46022040004
นางสาวจิราภรณ์วันหมัด
                      
56022040005
นางสาวจิลัดดาหาทรัพย์
                      
66022040006
นางสาวชมพู่เหรียญทอง
----------------------
76022040007
นางสาวญดาพรดุจดา
                      
86022040008
นางสาวณัฐกานต์แก่นกุล
----------------------
96022040009
นายณัฐพงษ์ป้องสีดา
----------------------
106022040010
นางสาวณัฐริกาคงทน
                      
116022040011
นางสาวณิชาภัทรคงคาโชติ
                      
126022040012
นางสาวดอกรักชมภูทิพย์
                      
136022040013
นายธนภัทรสุดสี
                      
146022040014
นางสาวธนาพรเต็มดี
----------------------
156022040015
นางสาวธิดาขวัญคำล้าน
                      
166022040016
นางสาวธิดารัตน์ส่วนมี
                      
176022040017
นางสาวนนทิราพรสมพร
                      
186022040018
นางสาวนฤมลนันทะบุตร
                      
196022040019
นางสาวนันทิชาอุปลาบัติ
----------------------
206022040020
นางสาวนาถติยาศิลา
                      
216022040021
นางสาวนาศรินทร์ไชยโกฎิ์
----------------------
226022040022
นางสาวนิตยาทีทอง
----------------------
236022040023
นางสาวนิภาพรบุญตาม
                      
246022040024
นางสาวน้ำทิพย์พรหนองแสน
----------------------
256022040025
นางสาวน้ำฝนณะอุบล
                      
266022040026
นางสาวน้ำฝนดวงบุปผา
                      
276022040027
นางสาวบุญหลงสีหาเวช
----------------------
286022040028
นางสาวปนัดดาหาทรัพย์
----------------------
296022040029
นางสาวพกาวรรณทองสวัสดิ์
                      
306022040030
นางสาวพรนภาภูมิวงศ์
                      
316022040062
นางสาวจันทร์เพ็ญแก้วดี
----------------------
326022040063
นางสาวธาราทิพย์ลวดทอง
----------------------
336022040065
นางสาวแสงจันทร์คำแก้ว
                      
346022040067
นางสาวอุบลวรรณสีแสด
                      
356022040069
นางสาวณัฐนิชาเหมือนต้นศรี
----------------------
366022040071
นางสาวสุกัญญาคุตนา
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................