วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวทักษพร     จรลอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16022010039
นางสาวรัญชนาแก่นจันทร์
                      
26022010040
นางสาวรัตนาพุฒซ้อน
                      
36022010041
นางสาววนัสนันท์ทองเหลี่ยม
                      
46022010042
นางสาววรรณภาอรัญกูล
                      
56022010043
นางสาววัลลภาคำเพียน
                      
66022010044
นางสาววิภาดาขันแก้ว
                      
76022010045
นางสาววิลาสิณีคมขำ
                      
86022010046
นางสาววิไลพรวังคีรี
                      
96022010047
นางสาววิไลรัตน์ทองเทพ
                      
106022010048
นางสาวสิรินภาวรพิมรัตน์
                      
116022010049
นางสาวสุกัญญากฤษเนตร
                      
126022010051
นางสาวสุกัญญาแสนทวีสุข
                      
136022010052
นางสาวสุชาดามณีรัตน์
                      
146022010053
นางสาวสุดารัตน์ถนอมทอง
                      
156022010054
นางสาวสุดารัตน์สุขสด
                      
166022010055
นางสาวสุธัญญาทองอ่อน
                      
176022010057
นางสาวสุนิชาทองพิมพ์
                      
186022010058
นางสาวสุนิตาเบ้างาม
                      
196022010059
นางสาวสุภัสสรนาคูณ
                      
206022010060
นางสาวสุภาดาหาแก้ว
                      
216022010061
นางสาวสุภาวรรณพันธ์คำ
                      
226022010062
นางสาวหทัยกาญจน์คูณภาค
                      
236022010063
นางสาวหทัยทิพย์บันลือ
                      
246022010064
นางสาวอนุชิดาชินมาศ
                      
256022010065
นางสาวอรทัยก้อนหิน
                      
266022010066
นางสาวอรัญญาเต็มดี
                      
276022010068
นางสาวอาธิติยาพุ่มจันทร์
                      
286022010069
นายอานันต์บุญครอง
                      
296022010071
นางสาวอำพรวงศ์ตรี
                      
306022010072
นางสาวเนตรนภาธรรมนาม
                      
316022010073
นางสาวเบญจมาศรัตนะอุดม
                      
326022010074
นางสาวเยาวพาผาดี
                      
336022010075
นางสาวแคทรียาเค้าทอง
                      
346022010076
นางสาวโศรดาขุนรินชา
                      
356022010078
นางสาวปวีณาสาขา
                      
366022010080
นางสาวอารียาพันธ์คำ
                      
376022010081
นางสาวรัชนีต้นสิน
                      
386022010082
นางสาวเปรมฤดีผลดก
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................