วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวทัศน์ญา     ทองพิทักษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16022010001
นางสาวกชกรฝอยทอง
                      
26022010002
นางสาวกนกวรรณคำสวัสดิ์
                      
36022010003
นางสาวกนกวรรณปิ่นมณี
                      
46022010004
นางสาวกนกวรรณหลงสูตร
----------------------
56022010005
นางสาวกวินทิพย์บุญวัง
                      
66022010006
นางสาวกัญญาณีเกษียร
                      
76022010007
นางสาวจันทร์เพ็ญต้นโพธิ์
                      
86022010008
นางสาวจิตติมากอบทอง
                      
96022010009
นางสาวจินดาพรแสนสีสงฆ์
                      
106022010010
นางสาวจิราพรมากดี
                      
116022010011
นางสาวจีรภาแสงทอง
                      
126022010012
นางสาวชลธิชาบุญอุ้ย
                      
136022010013
นางสาวชไมพรสายยืน
                      
146022010014
นางสาวฐิติมาส่องเสนา
----------------------
156022010015
นางสาวฐิติยาเสือเดช
                      
166022010016
นางสาวมินตราสุกใส
                      
176022010017
นางสาวดาราวรรณสุรันต์
                      
186022010018
นางสาวทัศนีย์ท่อนทอง
                      
196022010019
นางสาวทิพวรรณหงษ์สามารถ
                      
206022010020
นางสาวนริศราบุญวัง
                      
216022010021
นางสาวนันธิยาสีดา
                      
226022010022
นางสาวปณิดาบุญจริง
                      
236022010023
นางสาวปทุมทิพย์ธรรมรักษ์
                      
246022010024
นางสาวปภัสสรสิงห์เรือง
                      
256022010025
นางสาวปรางทิพย์ดวงจำปา
                      
266022010026
นางสาวปราณีพจชนะ
                      
276022010027
นายปริญญาพึ่งพา
                      
286022010028
นางสาวปริศนาพูนกระโทก
                      
296022010029
นางสาวปวีณาเดชฤทธิ์
                      
306022010030
นางสาวปาลิตาแสงเขียว
                      
316022010031
นางสาวปิยวรรรณคำงาม
                      
326022010032
นางสาวพรพิมลเสมอศรี
----------------------
336022010033
นางสาวพรรภัทษากองแก้ว
                      
346022010034
นางสาวพัชรินทร์กิ่งจันทร์
                      
356022010035
นางสาวมัทนาษาสมชัย
                      
366022010036
นางสาวมานิตาศรีจำปา
                      
376022010037
นางสาวรจนาจันทร์สอน
                      
386022010038
นางสาวรัชนีศรีพิกุล
                      
396022010077
นางสาวนิตยาสมพงค์
                      
406022010079
นางสาวสุธิดาผิวผ่อง
                      
416022010083
นางสาวทิพวรรณแสงอาจ
                      
426022010084
นางสาวปิยนุชคงได้
----------------------
436022010085
นางสาวณัฐกานต์ซึ่งพรม
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................