วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายตฤณกร     จันทร์นวม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021280001
นางสาวกัญญารัตน์ธงศิลา
                      
26021280002
นางสาวกัลยาณีเข็มรักษ์
                      
36021280003
นางสาวกาญจนาขลุ่ยแก้ว
                      
46021280005
นายทรัพย์สถิตย์อูบทอง
                      
56021280006
นางสาวธิดารัตน์คุ้นเคย
----------------------
66021280007
นายธีระค่ำคูณ
                      
76021280008
นางสาวประภัสศรบุญชิต
                      
86021280009
นายพิพัฒน์ชุมใหญ่
                      
96021280010
นายพิเชษฐ์แสนโสม
                      
106021280011
นางสาวยุพินไพศรี
                      
116021280012
นายราเชนท์พูลทอง
                      
126021280013
นางสาวรุ่งทิวาแสงทอง
                      
136021280014
นายวิชญ์พลแสนทวีสุข
                      
146021280015
นางสาวศิริลักษณ์ทองพิทักษ์
                      
156021280016
นายสุทธิพงษ์สอนสา
                      
166021280017
นางสาวสุนิสาโชคดี
                      
176021280018
นางสาวอรินดากิ่งทอง
                      
186021280019
นางสาวอริสาทองพิมพ์
                      
196021280020
นางสาวอานุธิดาสมใส
                      
206021280021
นางสาวปัตธิพรแนนเคน
                      
216021280022
นางสาวชนิดาภรณ์พิมา
----------------------
226021280024
นางสาววราภรณ์จากรัมย์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................