วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายกฤษณ์นพัฒน์     ไชยมาตร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021050021
นายภาณุวัฒน์วรรณจิตร
                      
26021050022
นายฤทธิไกรมั่นวงค์
                      
36021050024
นายวิศรุตธานี
                      
46021050025
นายสมปรารถนาชุมนวน
                      
56021050026
นายสุภากรณ์ชาวดอน
                      
66021050027
นายอนุชาวังแก้ว
                      
76021050029
นายอนุชิตพิมพ์สวัสดิ์
                      
86021050030
นายอนุสรณ์ทองหมื่น
                      
96021050032
นายอภิชาติจันพิรักษ์
                      
106021050033
นายอรุณพงษ์พานิตชีวิต
                      
116021050034
นายอรุณสวัสดิ์คำมา
                      
126021050035
นายเกียรติพันธุ์ยุติรักษ์
                      
136021050036
นายเอกฤทธิ์คชินทร
                      
146021050038
นายไชยวัฒน์สุดโคตร
                      
156021050040
นายไพศาลผลสินธ์
                      
166021050041
นายเกรียงไกรวงษาเคน
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................