วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายกฤษณ์นพัฒน์     ไชยมาตร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021050002
นายกิตติพันธ์ทองใส
                      
26021050004
นายจักรพันธุ์แก้วชุม
                      
36021050005
นายชนิตพลอย่างสวย
                      
46021050006
นายฐานันดรคำห่อ
                      
56021050007
นายณรงค์แก้วเชื่อม
                      
66021050009
นายตะวันทองทิพย์
                      
76021050010
นายถาวรไชยโกฎิ
                      
86021050011
นายธนากรคำแฝง
                      
96021050012
นายธนานุวัฒน์สวรรค์ตรานนท์
                      
106021050013
นายธันวานาจาด
                      
116021050015
นายนพดลทรายทอง
                      
126021050016
นายบุญฤทธิ์ศักดิ์ศรี
                      
136021050018
นายพรชัยคุ้ยพุ่ม
                      
146021050019
นายพานิชบุญจูง
                      
156021050042
นายมนไทพูลประดิษฐ์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................