วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายกฤษณ์นพัฒน์     ไชยมาตร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021050002
นายกิตติพันธ์ทองใส
                      
26021050004
นายจักรพันธุ์แก้วชุม
                      
36021050005
นายชนิตพลอย่างสวย
                      
46021050006
นายฐานันดรคำห่อ
                      
56021050007
นายณรงค์แก้วเชื่อม
                      
66021050009
นายตะวันทองทิพย์
                      
76021050010
นายถาวรไชยโกฎิ
                      
86021050011
นายธนากรคำแฝง
                      
96021050012
นายธนานุวัฒน์สวรรค์ตรานนท์
                      
106021050013
นายธันวานาจาด
                      
116021050015
นายนพดลทรายทอง
                      
126021050016
นายบุญฤทธิ์ศักดิ์ศรี
                      
136021050017
นายพณฤทธิไกรบุญล้อม
----------------------
146021050018
นายพรชัยคุ้ยพุ่ม
                      
156021050019
นายพานิชบุญจูง
                      
166021050042
นายมนไทพูลประดิษฐ์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................