วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุชีวิน     พุฒผา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021040023
นายภาณุพงศ์แสนทวีสุข
                      
26021040024
นายภูมิวมินทร์กงซุย
                      
36021040025
นายภูมิอนันต์ขันคำ
                      
46021040026
นายรัชพลสีหมอก
                      
56021040027
นายวชิราวุธพวงพันธ์
                      
66021040028
นายวรรณชัยทองลุม
                      
76021040029
นายวัชรินทร์ดวงหม่อง
                      
86021040030
นายวัฒนชัยใบแก้ว
                      
96021040031
นายวุฒิสิทธิ์แสนทวีสุข
                      
106021040032
นายศรันย์นามพิมพ์
                      
116021040034
นายศักดิ์ชายพรรณาภพ
                      
126021040035
นายศุกลวัฒน์ศิลาชัย
                      
136021040036
นายสมพรดวงแก้ว
                      
146021040037
นายสันติสุขบุญเดช
                      
156021040039
นายสุธารักษ์พรหมดี
                      
166021040040
นายสุรชัยยุวบุตร
                      
176021040042
นายอภิวัฒน์แผ่นคำ
                      
186021040043
นายเกสราศักดิ์สร้อย
                      
196021040044
นายเจษฎาสาระชาติ
                      
206021040049
นายสิทธินนท์สุขเสมอ
                      
216021040050
นายสิทธิชัยเรืออาจ
                      
226021040055
นายศุภชัยอยู่สุข
                      
23ุ602104005
นายนาย ศุภชัยอยู่สุข
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................