วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุชีวิน     พุฒผา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021040001
นายกิตติกรสนมา
                      
26021040002
นายจักรพงศ์มิ่งขวัญ
                      
36021040003
นายฉลาดทองเทพ
                      
46021040004
นายณัฏฐกฤติอุดมสาย
                      
56021040005
นายณัฐพลทองนุ่ม
                      
66021040006
นายทรายุทธทรัพย์ศิริ
                      
76021040007
นายทศพรชูทอง
                      
86021040009
นายทีฆายุลอยหา
                      
96021040010
นายธนพลผ่องแผ้ว
                      
106021040011
นายธนัทชัยญาวงศ์
                      
116021040012
นายธรรมรักษ์นาจาน
                      
126021040014
นายธีรศักดิ์นามผล
                      
136021040016
นายนนทวัฒน์นันทะมิตร
                      
146021040017
นายนพนัยแสงทอง
                      
156021040018
นายนัทธพงค์พาสุข
                      
166021040019
นายประเสริฐสินคงตางาม
                      
176021040021
นายพิชิตชัยมั่นการ
                      
186021040022
นายพีรเดชสารสม
                      
196021040051
นายทินกรค่ำคูณ
                      
206021040053
นายวีระพงษ์ยาเสร็จ
                      
216021040054
นายรณชัยบุญเกลี้ยง
                      
226021040056
นายธนากรณ์ทองสวัสดิ์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................