วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายปิยะ     โกษา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021030001
นายจตุพงศ์เนตรพงษ์
                      
26021030002
นายจิรวัฒน์บัวขาว
                      
36021030003
นายทศวรรษไชยโกฎิ
                      
46021030004
นายธนาวัฒน์ซาบุตร
                      
56021030005
นายธนาวุฒิแสนทวีสุข
                      
66021030006
นายธีรภัทร์เขียวสะอาด
                      
76021030008
นายนวพลคณะศรี
                      
86021030009
นายวรชัยทิพเนตร
                      
96021030010
นายวรานนท์ศิริบูรณ์
                      
106021030011
นายวันชัยบุญเทียม
                      
116021030013
นายอนุวัฒน์ความสวัสดิ์
                      
126021030014
นายอนุสรณ์ครคง
                      
136021030016
นายอำพลบุญชิต
                      
146021030017
นายเชิดศักดิ์บรรเทิงสุข
----------------------
156021030018
นายธนพลนาจาน
                      
166021030019
นายอนุวัฒน์ปนทอง
----------------------
176021030020
นายธนากรยานิวงค์
----------------------
186021030021
นายรติพงษ์เสือเพชร์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................